வெள்ளி, 25 ஜூன், 2010

அகீதா வகுப்பில் முதல் ஆறு இடத்தில் தேறியவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா

 

அகீதா வகுப்பில் முதல் ஆறு இடத்தில் தேறியவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா

"நீங்கள்,மனித குலத்துக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள்! நன்மையை ஏவுகிறீர்கள்! தீமையைத்தடுக்கிறீர்கள்! அல்லாஹ்வை நம்புகிறீர்கள்!"அல்குரான் 3:110
Posted by Picasa