சனி, 28 ஆகஸ்ட், 2010

இன்ஷா அல்லா வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை 03-09-2010 மாபெரும் இப்தார் விருந்து

"நீங்கள்,மனித குலத்துக்காகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள்! நன்மையை ஏவுகிறீர்கள்! தீமையைத்தடுக்கிறீர்கள்! அல்லாஹ்வை நம்புகிறீர்கள்!" அல்குரான் 3:110